Strona główna » Regulamin
Kontakt
  • Akrostal Sp. z o.o.

    Adres korespondencyjny:Garbatka 119, 64-610 Rogoźno

    NIP: 7822213458
  • E-mail:zamowienia@tres-services.com
  • Telefon+48 609 069 094
Cennik

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 
§ 1

Postanowienia wstępne

    Sklep internetowy Tres-Services, dostępny pod adresem internetowym https://www.tres-services.com, prowadzony jest przez Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatka 119, 64-610 Rogoźno, KRS:0000249764, Kapitał zakładowy 702 000,00 zł, NIP 7822213458, REGON 634212375.
    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin ten reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
    Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
    Sklep internetowy prowadzi jedynie sprzedaż hurtową a jego oferta skierowana jest jedynie do przedsiębiorców dokonujących zakupów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. Konsumenci nie są uprawnieni do korzystania ze sklepu.  
    Informacje prezentowane na stronie https://www.tres-services.com stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
    Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również od dnia 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli zawarta Umowa Sprzedaży nie ma dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
    Sprzedawca - Akrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Garbatka 119, 64-610 Rogoźno, KRS:0000249764, Kapitał zakładowy 702 000,00 zł, NIP 7822213458, REGON 634212375
    Klient - osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. , wykonująca  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.tres-services.com
    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
    Regulamin - niniejszy niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę.
    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
    Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 
§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

    Adres Sprzedawcy: Garbatka 119, 64-610 Rogoźno
    Adres e-mail Sprzedawcy: oferty@tres-services.com
    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 660 10 22
    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:30-15:30

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    włączona obsługa plików cookies,,
    zainstalowany program FlashPlayer.

 
§ 5

Informacje ogólne

 

    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i stanowią kwotę wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży są cenami brutto, uwzględniają one należny podatek VAT.
    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
    W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 
§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nr NIP.
    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
    Sprzedawca w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klient ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 
§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
    kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
     opłacić zamówienie w określonym terminie  przy czym Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania jednego z dostępnych sposobów płatności

 
§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

    Zamówienie realizowane jest tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Garbatka 119, 64-610 Rogoźno, Polska.,

    Klientowi może zostać zaproponowana jedna z następujących metod płatności:

    Płatność przy odbiorze
    Płatność za pobraniem
    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
    Płatności elektroniczne

 

 
§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji
    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie  Następnie Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, uzgadnia z Klientem sposób płatności po czym przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia  a następnie o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższych wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu płatności.

    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
    Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych chyba, że na podstronie produktu prezentowany jest inny czas bądź Sprzedawca poinformuje Klienta o innym czasie realizacji. Na termin dostawy składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Zamówienia przez przewoźnika.
    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

     
    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

     

    Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej

    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku braku odbioru towaru, Sprzedawca obciąża Klienta także kosztami transportu towaru do miejsca jego składowania na koszt i ryzyko Klienta.

    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
    Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie, a w braku uzgodnienia takiego terminu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (słownie: jeden) dnia po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o postawieniu towaru do odbioru.
    Jeżeli Klient opóźnia się z odbiorem towaru z magazynu Sprzedawcy, o czas dłuższy niż 2 (słownie: dwa) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru towaru w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedawca uprawniony jest, na koszt i ryzyko Klienta, do oddania towaru na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od dnia, w którym Klient winien był odebrać towar. Sprzedawca może również dokonać sprzedaży towaru innemu klientowi. Koszty przechowania nieodebranego towaru wynoszą za każdą tonę towaru, za każdy dzień przechowania – równowartość w złotych polskich kwoty 20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100) euro, liczonej według średniego kursu w okresie przechowania, według kursów walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, przy czym opłata minimalna za jeden dzień przechowania towaru wynosi równowartość kwoty 20 euro bez względu na jego wagę.
    Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, np. nieterminową dostawą przez dostawców Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy , wystąpieniem strajku, konfliktu pracowniczego. wypadku, pożaru, powodzi, epidemii, niedoborów materiałów, zmianami przepisów prawa albo dowolnej innej przyczyny będącej poza kontrolą Sprzedawcy. W tych przypadkach, Sprzedawca jest uprawniony do dodatkowej ilości czasu która byłaby wystarczająca do realizacji zlecenia.

 

 
§10

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

    Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przed przystąpieniem do dostawy towaru jednakże nie poźniej niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W tym celu złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu.  Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych środków w terminie 30 dni od dnia odstąpienia

 

 

 
§ 11

Reklamacja Klienta

 

    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
    Klient zobowiązany jest zbadać zakupiony towar w terminach i w sposób określonych w punktach kolejnych.
    Klient zobowiązany jest przy odbiorze towaru dokonać weryfikacji zgodności ilości wydawanego towaru z zamówieniem oraz zbadać, czy towar nie jest uszkodzony w sposób mechaniczny, w tym w szczególności czy nie pojawiają się na nim rysy, pęknięcia, ubytki. Wszelkie wady polegające na niezgodności ilości towaru z zamówieniem oraz uszkodzenie mechaniczne Klient zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po dokonaniu wyładunku towaru, tj. w chwili potwierdzenie odbioru towaru, w następujący sposób:

    w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru objętego zamówieniem położone jest w Polsce - w protokole wydanym osobie, która w imieniu Sprzedawcy towar dostarczyła lub na liście przewozowym;
    w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru objętego zamówieniem położone jest poza Polską - poprzez dokonanie stosownej adnotacji na liście CRM;
    w przypadku odbioru własnego w magazynie Sprzedawcy - na dokumencie WZ.

 

    Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie przez Klienta któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 2 powyżej, powoduje łącznie:

    utratę przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru objętego zamówieniem w zakresie ilości towaru a także w zakresie uszkodzeń mechanicznych towaru objętego zamówieniem,
    zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie ilości towaru objętego zamówieniem oraz w zakresie jego uszkodzeń mechanicznych, które można było stwierdzić w toku badania, o jakim mowa w § 11 ust. 2, za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 

    Klient zobowiązany jest ponadto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia odbioru towaru objętego zamówieniem i w przypadku towarów mogących podlegać dalszej obróbce w tym w szczególności obróbce termicznej lub mechanicznej, w tym samym terminie jednak nie później niż przed przystąpieniem do obróbki towaru, dokonać zbadania zgodności towaru objętego zamówieniem z umową w zakresie ewentualnych wad nieobjętych postanowieniami § 11 ust. 2. Co do towarów będących metalami lub ich stopami podlegającymi dalszej obróbce podlegają one obowiązkowym badaniom ze strony Klienta przed przystąpieniem do obróbki w szczególności: badaniu spektrometrem, badaniu składu chemicznego, badaniu udarności, płaskości, prostości, owalności, tolerancji materiału, twardości, struktury, badanie ultradźwiękami w celu wykrycia wad we wnętrzu towaru.
    Jeżeli w wyniku badań lub użytkowania towary stwierdzono wady, o których mowa powyżej (w szczególności w przypadku stali wady polegające na dostarczeniu stali w innym niż zamówiony gatunku) należy je zgłosić Sprzedawcy na piśmie, pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.  Do pisemnego Zgłoszenia wad Klient zobowiązany jest dołączyć wyniki badań wykonanych przed obróbką towaru, o których mowa powyżej.
    Sprzedawca ma prawo zobowiązać Klienta do przeprowadzenia na koszt Klienta badań wymienionych powyżej w stosunku do towarów niepodlegających obróbce i w tym celu zastosować akapit poniżej tj. wezwać Klienta do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 30 dni.
    W wypadku złożenia przez Klienta zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru, które zostanie uznane przez Sprzedawcę za niekompletne, Sprzedawca wezwie Klienta do przedłożenia brakujących dokumentów , wymaganych informacji lub wyników badań  w terminie 30 dni. W przypadku braku uzupełnienia przez Klienta zgłoszenia wady, mimo wezwania Sprzedawcy, zgłoszenie uznaję się za niedokonane.
    Sprzedawca ma prawo na koszt i ryzyko Klienta przeprowadzić badania w celu weryfikacji zgłoszenia wady i przeprowadzonych przez Sprzedającego badań. W tym celu na żądanie Sprzedawcy Klient ma obowiązek w terminie 14 dni od wystosowania żądania dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy lub do innego wskazanego przez Sprzedawcę miejsca.
    Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie przez Klienta, któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 4-8 powyżej, powoduje łącznie:

    utratę przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru objętego zamówieniem,
    zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub     nienależyte wykonanie umowy w odniesieniu do towaru objętego zamówieniem, za       wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 

    Z chwilą rozpoczęcia obróbki towarów objętych zamówieniem, będących metalami lub ich stopami (w szczególności stali), w tym w szczególności obróbki cieplnej palnikiem gazowym lub w temperaturze powyżej 1540°C i niezależnie od postanowień punktów poprzedzających, Klient :

    traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady towaru poddanego obróbce,
    zwalnia Sprzedawcę, w granicach prawa, z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte umowy w odniesieniu do towarów poddanych obróbce, za wyjątkiem odpowiedzialności z winy umyślnej.

    Postanowienia ust. 10 powyżej dotyczą również towarów, co do których Klient zgłosił Sprzedawcy ich wadliwość lub inną niezgodność z umową.
    Zgłoszenie wad może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności.
    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, zarówno z tytułu rękojmi, jak i odpowiedzialności odszkodowawczej za wady towarów ujawnione w procesie ich obróbki, w tym w szczególności w trakcie obróbki cieplnej palnikiem gazowym lub w temperaturze powyżej 1540° C za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej Sprzedawcy.
    Sprzedawca, w przypadku zgłoszenia przez Klienta wad towaru, uzgodni z Klientem termin i miejsce oględzin towaru, co do którego Klient zgłosił wady. W przypadku gdy uzgodniony sposób dokonania oględzin wymaga transportu towaru, koszty transportu ponosi Klient, zaś w przypadku, gdy uzgodniony sposób dokonania oględzin wymaga przyjazdu upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy lub osoby trzeciej do miejsca, w którym znajduje się towar, koszty przejazdu tam i z powrotem, według stawki 1 (słownie: jeden 0/100) złoty za każdy kilometr po; w przypadku gdy miejsce, w którym znajduje się towar zlokalizowane jest w odległości większej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) km od siedziby Sprzedawcy, koszty noclegu pokrywa Klient.
    Sprzedawca, w przypadku niezasadnego zgłoszenia wad towarów, jest uprawniony do żądania od Klienta zapłaty wszelkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów związanych z badaniem towaru celem weryfikacji istnienia wad.
    W przypadku, gdy zgłoszenie wad towaru będzie zasadne, Sprzedawca może według własnego uznania: wymienić towar na wolny od wad, towar w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 45 dni, naprawić albo zwrócić Klientowi zapłaconą cenę. Klient w żadnym przypadku nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy ani do żądania obniżenia ceny.
    Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści. Jednakże w żadnym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu strat rzeczywistych poniesionych przez Klienta nie może przekroczyć ceny sprzedaży netto wadliwego towaru, uwidocznionej na fakturze VAT
    Nie stanowi nienależytego wykonania umowy, a dostarczony towar nie będzie uznawany za dostarczony jako wadliwy jeżeli:

    ilość dostarczonego towaru mieści się w granicach +/ - 1 kg, jeżeli waga zamówionego towaru wynosi poniżej 1 t, +/ - 5 kg, jeżeli waga zamówionego towaru wynosi od 1 do 5 t, +/ -1 0,2 % jeżeli waga zamówionego towaru była większa niż 5 t.;
    w przypadku cięcia na wymiar zostaną zachowane następujące tolerancje: pręty okrągłe i płaskie o przekroju do 300 mm - tolerancja cięcia - 0/+5mm, pręty okrągłe i płaskie powyżej przekroju 300mm - tolerancja - 0/ +10mm, blachy docinane na wymiar - 0/ +15 mm,płyty docinane na wymiar - 0/ +15mm;
    Klient, w przypadku chęci zamówienia materiału o wymiarach "na gotowo", zobowiązuje się zastrzec wyraźnie w zamówieniu, że podany przez niego wymiar materiału jest wymiarem "na gotowo". W przypadku braku takiego zastrzeżenia, Klient Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca stosuje następujące naddatki na obróbkę: materiał walcowany - min. 5mm, materiał kuty - min. 10mm. W przypadku zamówień z mniejszymi naddatkami na obróbkę niż wskazane w pkt. powyżej, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru objętego takim zamówieniem, jak również odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Sprzedawcy, z uwzględnieniem zapisów pkt. 5.13.
    w przypadku wypalania na wymiar zostaną zachowane geometrie wyrobu i tolerancje jakości zgodne z normą PN - EN ISO 9013;
    Sprzedawca oświadcza, że wszystkie materiały znajdujące się w ofercie (oprócz materiału S355) są cięte piłami taśmowymi na zimno. Jedynie na wyraźne życzenie klienta, materiały mogą być cięte termicznie. Jednakże sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy ubytki powstałe w materiale ciętym termicznie.

 

 

 

 
§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 
§ 15

Atesty handlowe

 

 

    Atest handlowy, zwany dalej Atestem handlowym Sprzedawcy, jest to atest Sprzedawcy wystawiony na podstawie danych objętych posiadanym przez Sprzedawcę atestem wytwórcy i w pełni z nim zgodny. Atest handlowy Sprzedawcy nie zawiera danych wytwórcy sprzedawanych towarów, które to dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
    Sprzedawca, na żądanie Klienta może dodatkowo zaświadczyć na Ateście handlowym Sprzedawcy o jego zgodności z atestem wytwórcy.
    Sprzedawca wydaje wyłącznie Atesty handlowe Sprzedawcy. Klient nie może żądać od Sprzedawcy wydania innego atestu niż Atest handlowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest związany określonym w zamówieniu przez Klienta żądaniem dostarczenia innego atestu niż Atest handlowy Sprzedawcy, nawet w przypadku potwierdzenia zamówienie przez Sprzedawcę.

 
§ 16

Postanowienia końcowe

 

    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
    W przypadku tłumaczenia regulaminu na inne języki oraz wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy wersjami językami pierwszeństwo interpretacyjne ma wersja polska.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; , ustawy o ochronie danych osobowych.

 

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2021
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bartkory/domains/tres-services.com/public_html/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bartkory/domains/tres-services.com/public_html/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bartkory/domains/tres-services.com/public_html/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bartkory/domains/tres-services.com/public_html/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bartkory/domains/tres-services.com/public_html/klasy/Bazadanych.php on line 0